Nainggolan, Bartholomeus Diaz. 2013. “Eksegesis Kitab Daniel”. Koinonia Journal 5 (1):24-41. https://doi.org/10.35974/koinonia.v5i1.159.